Compromiso sostenible

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DO CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA

 A xestión da actividade turística na cidade da Coruña veuse realizando desde a súa creación baixo a fórmula xurídica do Consorcio, coa participación do Concello da Coruña, a Cámara de Comercio e a Autoridade Portuaria

Nos seus Estatutos, adaptados ao disposto nas Leis 27/2013 do 27 de decembro, de Racionalización e sustentabilidade da administración local e 15/2014 do 16 de setembro, de Racionalización do sector público, en virtude de acordo adoptado o 28 de novembro de 2014 recóllese que se trata dunha entidade con personalidade xurídica propia para o cumprimento dos seus fins con suxeición ás leis e os seus propios Estatutos (art. 2)

A Administración Pública de adscrición, a efectos do previsto na Disposición Adicional Vixésima 1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é o Concello da Coruña.

Entre os seus fins, están entre outros a realización de actuacións encamiñadas á atracción e fixación do turismo en Coruña (art. 41. b dos seus Estatutos), a promoción do congresismo mediante a captación, organización directa ou en colaboración con outros entes, de congresos, tanto de carácter nacional como internacional (art. 4.1e dos seus Estatutos) e en xeral promover e potenciar todas aquelas actividades que dalgún modo teñan como fin o fomento e desenvolvemento do turismo e os congresos na cidade de Coruña (art 4.1 g)

CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA recoñece que a Sustentabilidade xa non é unha opción ou atributo senón unha aposta irrenunciable e que o turismo sostible pode ser un propulsor do progreso social e económico na cidade da Coruña con gran potencial para contribuír á mellora da calidade de vida da súa cidadanía e a salvagárdaa dos seus recursos naturais, ambientais e o seu patrimonio material e inmaterial.

O Consorcio entende que o desenvolvemento da Coruña como destino sostible constitúe un proceso integrador que inclúe aos responsables públicos do destino, a cidadanía, as súas empresas e servizos, e os mecanismos de promoción do destino e comunicación cos turistas. O obxectivo final é orientar as accións e políticas turísticas do destino cara ao desenvolvemento sostible, así como xerar sinerxias entre as empresas locais que favorezan o desenvolvemento de experiencias e produtos sostibles, que fomenten o uso respectuoso do patrimonio natural e cultural da cidade e que transmitan os valores do destino e a súa identidade a través dunha experiencia turística enriquecedora, posicionando ao destino e ás súas empresas no mercado turístico de forma responsable.

A política de sustentabilidade do CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA estará comprometida cos principios que rexen a sustentabilidade no ámbito turístico, baseados nas directrices emanadas das principais declaracións e convencións internacionais sobre desenvolvemento sostible, a Carta Mundial de Turismo Sostible ST+20, a UNESCO, así como os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas (ODS) e a súa Axenda 2030.

O establecemento desta política de Sustentabilidade supón establecer unha folla de roteiro para acelerar a transición da Coruña cara a un modelo de turismo sostible que pretende ser honesta e ambiciosa para alcanzar os máis esixentes estándares de sustentabilidade nun camiño de mellora continua.

Neste sentido o CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA inicia na práctica o tránsito cara ao turismo sostible coa implantación dun sistema de xestión seguindo os requisitos da norma ISO/UNE 20121:2013 de Sistemas de Xestión de Sustentabilidade de Eventos co obxectivo de garantir que os eventos propios organizaranse @teniendo en cuenta as cuestións de sustentabilidade que lles aplican e os principios de:

  • Inclusividad, ao ter en conta a todas as partes interesadas involucradas e os seus puntos de vista,
  • Integridade, @teniendo en cuenta os aspectos éticos ao tomar decisións
  • Diversidade, considerando as necesidades de todos os grupos participantes,
  • Transparencia, poñendo ao dispor de todas as partes interesadas a información relevante dos eventos
  • Bo gobernó, teniendo en cuenta na toma de decisións o seu impacto nas cuestións sociais, ambientais e económicas.
This site is registered on wpml.org as a development site.